Hội thảo: Triển khai chức năng Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp niêm yết

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 05/2019/NĐ-CP về việc kiểm toán nội bộ. Theo Điều 30 (Nghị định 05), ngày 01/04/2021 là thời hạn cuối phải hoàn thành các công việc chuẩn bị cần thiết để thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp. Để […]

Xem chi tiết